Bespaar tot wel 95% aan energiekosten!

2 jaar garantie op lampen

 14 dagen bedenktijd

 Gratis verzonden vanaf  € 50(anders €5,99)

 Afhalen mogelijk 

 Voor 17:00 uur besteld, zelfde dag verzonden

Alle  lampjes / breedstralers worden voor verzending getest op een juiste werking

Webshop Keurmerk rochs cebozorg door post nlveilig betalen

Voorwaarden

 

  

Artikel 1 Algemeen

 

1. In deze voorwaarden wordt DM-AutoFix gevestigd te Lelystad (Wold 2602 8225BL) met KVK nummer

57866422 en zijn website www.ledmonster.nl verder aangeduid als Ledmonster.nl en haar contractpartner als koper

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door Ledmonster.nl gedaan en op alle

overeenkomsten met Ledmonster.nl, alle verkopen en daaruit voortkomende leveringen en/of verrichtingen van

diensten gedaan door Ledmonster.nl.

3. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover niet door beide partijen, in

gezamenlijke overeenstemming, uitdrukkelijk, schriftelijk hiervan is afgeweken. Een enkele verwijzing door de

wederpartij naar inkoop- of andere voorwaarden wordt door Ledmonster.nl niet aanvaard.

4. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze

algemene voorwaarden aanvaardt.

5. Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Ledmonster.nl tenzij hij als zodanig bij schriftelijke

overeenkomst is aangesteld.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

 

1. Alle aanbiedingen van Ledmonster.nl zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2. Ledmonster.nl behoudt zich uitdrukkelijke het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op

grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling door Ledmonster.nl op haalbaarheid is beoordeeld. Ledmonster.nl heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te

accepteren onder de voorwaarden.

4. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Ledmonster.nl zich het recht voor de

aanbieding binnen de termijn van 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te

wijken. Onder opgaaf van redenen zal Ledmonster.nl dit schriftelijk aan koper bekend maken.

5. Mondelinge toezeggingen verbinden Ledmonster.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

6. Ledmonster.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper, naar termen van

redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de

aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 3 Prijzen en betaling

 

1. Tenzij anders overeengekomen zijn de vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten in euro’s,

inclusief 21% BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij

anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2. De producten en diensten van Ledmonster.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van

bestellen bij Ledmonster.nl. Indien de overeengekomen uiterste datum van levering wordt overschreden zullen

prijsverhogingen die plaatsvinden na deze datum niet worden doorberekend tenzij de vertraagde levering gelegen is

in omstandigheden buiten de schuld van Ledmonster.nl.

3. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bij vooruitbetaling te geschieden.

4. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling

kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de

datum van creditering van de bankrekening van Ledmonster.nl.

5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Ledmonster.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende

overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

6. Ledmonster.nl is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de

door Ledmonster.nl te verrichten prestaties, een en ander op een door Ledmonster.nl aan te geven wijze.

7. Het is de koper niet toegestaan verrekening toe te passen.

8. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Ledmonster.nl bent u een bedrag van € 15,00 (vijftien euro) aan

administratiekosten verschuldigd en indien Ledmonster.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de

incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd

de bevoegdheid van Ledmonster.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke

incassokosten te vorderen.

 

Artikel 4 Verzending/aflevering

 

1. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening

worden gebracht. De kosten voor verzending per expres komen geheel voor rekening van de koper wanneer deze om

een zodanige verzendwijze heeft gevraagd

2. De leveringstermijn van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 30 werkdagen, tenzij anders is vermeld of

genoemd. De leveringstermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand gekomen is.

3. De door Ledmonster.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen

zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Indien de overeengekomen levertermijn om welke reden dan ook door Ledmonster.nl wordt overschreden, zal Ledmonster.nl de koper hiervan schriftelijk (brief, e-mail) in kennis stellen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de

koper geen recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de

leveringstermijn zodanig is dat van de koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand

laat. U bent in dat geval bevoegd om de overeenkomst met Ledmonster.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (brief, email)

aan Ledmonster.nl te melden.

5. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de koper gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk,

maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Ledmonster.nl het verzoek tot ontbinding van de

overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de koper teruggestort.

6. Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de koper. Ledmonster.nl

behoudt zich het recht voor bestellingen in deelleveringen te verzenden en te factureren.

7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaald Ledmonster.nl de wijze van verzending. Indien op verzoek van

koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard

gaande kosten.

8. Ledmonster.nl is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of

zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

9. In het geval een artikel niet langer meer verkrijgbaar is, zal Ledmonster.nl de koper hier zo snel mogelijk van op de

hoogte brengen en vrijblijvend een vergelijkbaar substituut-product aanbied en, of het hiervoor betaalde bedrag

terugstorten op uw rekening. Het feit dat een enkel product niet langer leverbaar is, is geen wettige reden om de

gehele order te annuleren, tenzij de leverbare en niet-leverbare producten een duidelijk verband met elkaar hebben.

10. De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan, is de oorspronkelijke koper

te allen tijde gehouden om de gemaakte (extra) kosten aan Ledmonster.nl te vergoeden.

11. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Ledmonster.nl

 

Artikel 5 Kwaliteit en retourzending

 

1. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst

beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Ledmonster.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval

binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en

gemotiveerd kennis te geven.

2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Ledmonster.nl de keuze de

desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de

factuurwaarde daarvan te restitueren. Verzendkosten voor retournering en eventuele kosten voor verzending van

nieuwe producten komen volledig voor rekening van de koper. Verzending zal geschieden na vooruitbetaling kosten.

3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 

14 dagen na aflevering aan Ledmonster.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts

geaccepteerd indien de verpakking van het product en het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de

kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

4. Indien producten zijn gekocht bij Ledmonster.nl waarvoor geen verzendkosten zijn gerekend bij aankoop en deze

producten worden geretourneerd, is Ledmonster.nl gemachtigd hiervoor de eerder gemaakte verzendkosten alsnog af

te houden van de factuurwaarde.

5. Speciaal voor u bestelde artikelen niet door ons retour worden genomen (hieronder verstaan wij goederen die wij niet op voorraad hebben en die wij dus speciaal voor u hebben besteld).

6. Voor een retourakkoord dient u contact op te nemen met info@ledmonster.nl. Retour gestuurde artikelen zonder

mondeling of schriftelijk akkoord worden niet behandeld.

 

Artikel 6 Omruilgarantie

 

1. Nadat de koper het door hem/haar bestelde product(en) heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen

dertig (30) dagen na de ontvangst van dit product, dit product te retourneren met het verzoek voor een vervangend

product. De koper geeft voor de retourzending schriftelijk een reden op.

2. Indien de koper het product ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te retourneren, dient de koper dit

schriftelijk (via e-mail, brief) aan Ledmonster.nl te melden. De koper dient het product - na overleg met Ledmonster.nl

- te sturen naar een door Ledmonster.nl vastgesteld retouradres. De kosten van de retourzending en het risico voor

het verzenden dient de koper te dragen.

3. Indien Ledmonster.nl het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, zal het nieuwe gewenste product

aan de koper worden verzonden, waarbij de verzendkosten voor rekening van de koper zijn. Ledmonster.nl zal de

koper per e-mail een nieuwe factuur zenden. Verzending zal geschieden na vooruitbetaling van de factuur.

4. Ledmonster.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren, wanneer het vermoeden bestaat dat het

product reeds is gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van Ledmonster.nl of de leverancier van het

product) is beschadigd.

5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Ledmonster.nl schade heeft opgelopen die aan een

handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal Ledmonster.nl de

koper hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Ledmonster.nl heeft het recht om de

waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op de koper te verhalen.

 

Artikel 7 Garantie

 

1. Ledmonster.nl staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de

deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet

verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

2. Op een uitgevoerde reparatie wordt geen extra garantie verleend. Op de geleverde zaken wordt 24 maanden

garantie verleend vanaf de factuur datum, tenzij anders schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Ledmonster.nl verwijtbare fouten, gebreken of

onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Ledmonster.nl zo spoedig mogelijk hersteld of vervangen.

4. De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende producten af te zenden op het door Ledmonster.nl op te geven adres. De koper dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.5. De garantie vervalt/de koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;

de koper de zaken heeft Verwaarloosd

de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Ledmonster.nl zijn verricht

bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

het apparaat in een omgevingstemperatuur boven de 45 graden wordt gebruikt

het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden

het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires

indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

6. Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met Ledmonster.nl

gesloten overeenkomst(en) of zijn facturen niet binnen de gestelde termijn betaald is de koper niet tot garantie gehouden.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 

1. Indien de levering heeft plaatsgevonden vóór betaling van het gehele uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde

bedrag, blijven de geleverde producten eigendom van Ledmonster.nl totdat al het aan haar ter zake van de levering

van deze producten verschuldigde volledig is betaald. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment

van de aflevering op koper over.

2. Koper is niet gerechtigd producten, voordat de eigendom op hem zal zijn overgegaan, eventueel be- of verwerkt aan

derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen. Niettemin is koper bevoegd om de producten door te

verkopen in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper zal te allen tijde er aan meewerken dat Ledmonster.nl haar

eigendomsrecht kan effectueren.

 

Artikel 9 Reclame

 

1. Reclames in het algemeen en t.a.v. gedeclareerde bedragen, aantallen of hoedanigheden van producten dienen

binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek

aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de

reclame aan Ledmonster.nl kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Ledmonster.nl

geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken c.q. facturen als

juist erkent.

2. Reclames op andere wijze, of aan tussenpersonen, wederverkopers, vertegenwoordigers enz. gedaan, zijn van geen

waarde en kunnen geen effect sorteren.

3. Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

4. Indien een reclame door Ledmonster.nl gegrond wordt bevonden, heeft Ledmonster.nl het recht te harer keuze: - de

factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; - het geleverde te vervangen door een zaak

met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Ledmonster.nl worden

afgegeven; - het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper

betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

5. Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende

deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.

6. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat

of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

7. De koper dient in voorkomend geval Ledmonster.nl onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te

herstellen.

8. Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. Ledmonster.nl

aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt,

en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Ledmonster.nl op te geven adres worden afgeleverd in de

originele verpakking en in de staat waarin Ledmonster.nl deze zaken aan de koper afleverde.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheidsbeperking

 

1. Elke aansprakelijkheid van Ledmonster.nl ten gevolge van een tekortkoming die toe te schrijven is aan Ledmonster.nl

is te allen tijde beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde van de producten.

2. Behoudens het in artikel 11 en in lid 1 van dit artikel gestelde is Ledmonster.nl jegens koper en/of derden nimmer

verplicht tot vergoeding van enige schade of gemaakte kosten voor plaatsing/onderhoud van het apparaat, waaronder begrepen

enige directe of indirecte schade, uit welken hoofde of van welken aard ook.

3. Koper zal Ledmonster.nl vrijwaren tegen eventuele claims van derden waarvoor Ledmonster.nl ingevolge deze

voorwaarden niet aansprakelijk is.

4. Onverminderd het vorenstaande is Ledmonster.nl in ieder geval nimmer aansprakelijk: • wegens niet-, of niet tijdige

levering; • voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.; • in geval van niet-toerekenbare

tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 11; • indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert,

daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het

geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt.

 

Artikel 11 Overmacht

 

1. Ledmonster.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door

overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor

haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden,

werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten

van Ledmonster.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden

uitdrukkelijk als overmacht.

3. Ledmonster.nl heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Ledmonster.nl is tevens

gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de

overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Ledmonster.nl gehouden enige

boete of schadevergoeding te betalen. Ledmonster.nl behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en

de gemaakte kosten.

4. Ledmonster.nl heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke

onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede

partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

 

Artikel 12 Ontbinding

 

1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens Ledmonster.nl niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn

faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling

aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij

beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat,

alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding

over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die

Ledmonster.nl te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige

ingebrekestelling is vereist.

2. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft Ledmonster.nl het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere

uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Ledmonster.nl is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde

zaken terug te nemen. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Ledmonster.nl schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen,

dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven. De

koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten,

indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

4. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Ledmonster.nl verrichte prestaties, en heeft Ledmonster.nl onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte

prestaties.

 

Artikel 13 Gedeeltelijke ongeldigheid

 

1. Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen Ledmonster.nl en koper onverbindend zou blijken te

zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.

2. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel

verbindend zijn en zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst - afwijken van de

niet verbindende bepalingen.

 

Artikel 14 Strijdigheid, toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 

1. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de

wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd doch zullen overigens de

Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. Op overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van

toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

3. Alle geschillen tussen partijen, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen naar keuze van Ledmonster.nl worden berecht door de Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ledmonster.nl haar zetel heeft of

door een andere bevoegde rechter.

 

Artikel 15 Diversen

 

1. Indien u aan Ledmonster.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Ledmonster.nl gerechtigd aan dat adres alle

bestellingen te verzenden, tenzij u de Ledmonster.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw

bestellingen dienen te worden gezonden.

2. Wanneer door Ledmonster.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze

Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te

eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Ledmonster.nl deze Voorwaarden soepel

toepast.

3. Ledmonster.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

4. Ook wanneer deze algemene voorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal worden verstrekt zal in geval van

twijfel de Nederlandse versie van deze voorwaarden doorslaggevend zijn.

5. Ledmonster.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om verzendtarieven te wijzigen. Indien een wijziging zich

voordoet, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 7 (zeven)

dagen na mededeling van de verhoging van de verzendkosten door Ledmonster.nl.

6. Het is mogelijk dat Ledmonster.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk

interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Ledmonster.nl is niet

verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden

gemaakt.